Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem strony internetowej www.zaplecione.com?

Administratorem strony internetowej jest Marta Dziedzińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Dziedzińska Pracownia Florystyczna Zaplecione, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Witebska 14a, 51-351 Wrocław, NIP 9111672670, REGON 502546334 (czyli: my).

DANE OSOBOWE

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marta Dziedzińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Dziedzińska Pracownia Florystyczna Zaplecione, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Witebska 14a, 51-351 Wrocław, NIP 9111672670, REGON 502546334, telefon: +48 662444150, e-mail: pracownia@zaplecione.com.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

   • poczty elektronicznej: pracownia@zaplecione.com,

   • poczty tradycyjnej: ul. Witebska 14a, 51-351 Wrocław,

   • telefonu: +48 662444150.

  JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PODAJESZ?

  Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

  Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

  Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania Czas przechowywania danych
  zawarcie i wykonanie umowy imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane kontaktowe adresata (tj. imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
  założenie i prowadzenie konta imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
  formularz kontaktowy imię, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing adres IP, dane przeglądarki Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
  wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

  Dobrowolność podania danych osobowych

  Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).

  Odbiorcy danych osobowych

  Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

  Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

  Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

  W celu korzystania z narzędzi Google /Youtube/DoubleClick, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC. 

   

  Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework (link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) C(2023) 4745 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z EU- USA Data Privacy Framework (link: https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework.pdf).

  W celu korzystania z narzędzi Facebooka/Instagrama/Messengera/WhatsApp*, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Meta Platforms Inc. 

   

  Meta Platforms Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework (link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) C(2023) 4745 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z EU- USA Data Privacy Framework (link: https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework.pdf).
  JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

  Na podstawie RODO masz prawo do:

    • żądania dostępu do swoich danych osobowych,

    • żądania sprostowania swoich danych osobowych,

    • żądania usunięcia swoich danych osobowych,

    • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

    • żądania przenoszenia danych osobowych.

   W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

   W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

   W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

   Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

   Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do:

     • dostępu do danych osobowych,

     • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

     • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

    Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: pracownia@zaplecione.com.

    Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

    Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: pracownia@zaplecione.com.

    Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

    Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

      • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

      • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

      • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

      • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

      • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

     Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

     Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:pracownia@zaplecione.com.

     Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

     Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

       • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

       • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

       • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

       • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

      Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: pracownia@zaplecione.com.

      Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

      Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

        • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

        • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

       Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: pracownia@zaplecione.com.

       Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

       Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

       Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

       Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

       Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: pracownia@zaplecione.com.

       Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

       Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

       Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: pracownia@zaplecione.com.

       W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi “Newsletter” możesz z niego zrezygnować tutaj.

       Skarga do organu nadzorczego

       Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

       W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

       Więcej informacji znajdziesz tutaj.

       KOMUNIKAT COOKIES V.1


       Wstęp

       Zależy nam, aby nasi klienci czuli się bezpiecznie na naszej stronie i nie mieli problemów podczas wyszukiwania produktów. Pliki cookies czyli ciasteczka, umożliwiają prawidłowe działanie naszej strony, dostosowanie jej do Twoich preferencji oraz poprawę jakości korzystania z naszej witryny. Użytkownik ma również możliwość zrezygnowania z tych plików cookie, jednak rezygnacja z niektórych z tych plików może wpłynąć na komfort użytkowania strony. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć sposób, w jaki korzystasz z tej strony i dostosować wyświetlane Ci treści reklamowe.


       Wybierając przycisk „Zgadzam się”, zezwolisz na wszystkie pliki cookies i wyrazisz zgodę na udostępnienie przez nas tych informacji podmiotom trzecim, takim jak nasi partnerzy. Może to oznaczać, że Twoje dane będą przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Możesz odrzucić pliki Cookies za pomocą przycisku „Odrzuć”, wybierając przycisk „Dostosuj” sam zdecydujesz, na które pliki zezwalasz, a które chcesz wyłączyć.


       Administratorami Twoich danych będzie www.zaplecione.com, jak również nasi Zaufani partnerzy, z którymi współpracujemy. Więcej informacji na temat administratora i naszych partnerów znajdziesz tutaj.
       Opis plików cookie

       TECHNICZNE PLIKI COOKIES

       Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej Sklepu i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Używamy je tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Dane osobowe przechowywane przez te pliki mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych.


       Nazwa cookie

       Czas przechowywania

       Opis cookie

       wpEmojiSettingsSupports

       sesja

       Ten plik cookie jest wykorzystywany przez WordPress, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z emoji w witrynie WordPress. Pomaga określić, czy przeglądarka użytkownika może poprawnie wyświetlać emoji.       PLIKI COOKIES ANALITYCZNE

       Te pliki cookies umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych. Pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Niektóre z nich przetwarzają Państwa dane osobowe, które mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych.


       Nazwa cookie

       Czas przechowywania

       Opis cookie

       _ga

       1 rok 1 miesiąc 4 dni

       Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi znaczącą aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryny.

       _ga_*

       1 rok 1 miesiąc 4 dni

       Ten plik jest wykorzystywany przez Google Analytics w celu przechowywania i liczenia odsłon strony.

       sbjs_migrations

       sesja

       Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Sourcebuster, w celu identyfikacji źródła wizyty i przechowywania informacji o działaniach użytkownika w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie służy do poprawy komfortu korzystania z witryny internetowej.

       sbjs_current_add

       sesja

       Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Sourcebuster, w celu identyfikacji źródła wizyty i przechowywania informacji o działaniach użytkownika w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie służy do poprawy komfortu korzystania z witryny internetowej.

       sbjs_first_add

       sesja

       Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Sourcebuster, w celu identyfikacji źródła wizyty i przechowywania informacji o działaniach użytkownika w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie służy do poprawy komfortu korzystania z witryny internetowej.

       sbjs_current

       sesja

       Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Sourcebuster, w celu identyfikacji źródła wizyty i przechowywania informacji o działaniach użytkownika w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie służy do poprawy komfortu korzystania z witryny internetowej.

       sbjs_first

       sesja

       Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Sourcebuster, w celu identyfikacji źródła wizyty i przechowywania informacji o działaniach użytkownika w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie służy do poprawy komfortu korzystania z witryny internetowej.

       sbjs_udata

       sesja

       Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Sourcebuster, w celu identyfikacji źródła wizyty i przechowywania informacji o działaniach użytkownika w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie służy do poprawy komfortu korzystania z witryny internetowej.

       sbjs_session

       1 godzina

       Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Sourcebuster, w celu identyfikacji źródła wizyty i przechowywania informacji o działaniach użytkownika w plikach cookie. Ten analityczny i behawioralny plik cookie służy do poprawy komfortu korzystania z witryny internetowej.


       NIESKLASYFIKOWANE PLIKI COOKIES

       Niesklasyfikowane pliki cookie to pliki, nad których klasyfikacją współpracujemy wraz z dostawcami poszczególnych plików cookie.


       Nazwa cookie

       Czas przechowywania

       Opis cookie

       applePayEnabled

       sesja       Koszyk
       Scroll to Top
       +48 662 444 150